Thông tin‎ > ‎

Quy định cấp toa xếp hàng

đăng 19:23, 5 thg 10, 2015 bởi Hanoi Railways   [ đã cập nhật 21:24, 8 thg 10, 2015 ]
Quy định cấp toa xe xếp hàng tại ga Giáp Bát

          Điều 1. Mục đích
          Để thực hiện đúng Quy định “Về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt Quốc gia”, các văn bản về cung cấp toa xe xếp hàng hiện hành của ngành và đảm bảo hợp lý; khách quan trong việc cấp toa xếp hàng cho người thuê vận tải. Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế tại ga Giáp Bát, Ga ban hành Quy định “Cấp toa xe xếp hàng tại ga Giáp Bát”
 
          Điều 2. Yêu cầu
          1. Công tác cấp xe xếp hàng cho người thuê vận tải tại ga Giáp Bát, phải được thực hiện theo các Điều, khoản của Quy định này.
          2. Đối với các vấn đề không quy định tại Quy định này, thực hiện theo Quy định “Về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt Quốc gia” và các văn bản về cung cấp toa xe xếp hàng hiện hành của ngành.
 
          Điều 3. Các quy định chung
1.     Toa xe cấp để xếp hàng:
1.1 Toa xe cấp để xếp hàng phải đảm bảo phù hợp với điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đường sắt và các quy định khác có liên quan;
1.2 Việc sử dụng toa xe riêng của người thuê vận tải để xếp hàng hóa phải tuân thủ đúng theo quy định tại mục 1.1 trên.
2.     Cung cấp toa xe:
2.1 Hàng ngày vào lúc 8 giờ 00 phút, ga Giáp Bát căn cứ vào số lượng và chủng loại toa xe để đáp ứng tốt nhất nhu cầu cấp toa của người thuê vận tải (về: thời gian, số lượng, chủng loại, địa điểm xếp hàng) theo hợp đồng vận tải hoặc theo thỏa thuận;
2.2 Toa xe được cấp phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định tại khoản 1 – Toa xe cấp để xếp hàng trên;
2.3 Trường hợp không có loại toa xe phù hợp theo yêu cầu của người thuê vận tải thì Ga có thể thỏa thuận với người thuê vận tải về điều kiện sử dụng toa xe khác thay thế hoặc có biện pháp xử lý phù hợp;
2.4 TBHV căn cứ vào phương án cấp toa xe của Hội đồng cấp xe để thực hiện việc cấp toa xe cho người thuê vận tải, đảm bảo các yêu cầu của của người thuê vận tải như điểm 2.1 trên và phù hợp với kế hoạch lập tàu, kế hoạch cắt lấy cụm xe, nhằm giảm thiểu thời gian dồn dịch, đưa lấy xe;
2.5 Tất cả các yêu cầu về cung cấp toa xe xếp hàng của người thuê vận tải, phải được thông qua Hội đồng cấp xe để xem xét. Hội đồng cấp toa xe xếp hàng căn cứ vào các Điều; khoản của Quy định này và kế hoạch chạy tàu hàng ngày để lên phương án cấp xe xếp hàng cho người thuê vận tải.
3.     Các căn cứ để cấp toa xe:
3.1 Căn cứ vào lượng toa xe hiện có tại ga, số lượng toa xe của tàu hàng về trong ngày, kế hoạch điều xe của Phòng điều hành Sài Gòn trong ngày để dự kiến cung cấp toa xe cho người thuê vận tải;
3.2 Căn cứ vào khối lượng xếp của từng người thuê vận tải: trong 06 tháng đầu năm tính theo tổng khối lượng của năm trước liền kề, từ tháng thứ 07 trở đi tính tổng khối lượng từ tháng đầu năm đến tháng liền kề của ngày cấp xe. Theo thứ tự, từ lớn đến nhỏ, người thuê vận tải có khối lượng xếp lớn nhất được ưu tiên đầu tiên;
3.3 Căn cứ và khả năng xếp, dỡ (thời gian xếp, dỡ thường xuyên đúng hoặc nhanh hơn thời gian quy định của ngành đường sắt) của từng người thuê vận tải;
3.4 Căn cứ vào yêu cầu cấp toa xe xếp hàng (có xác định, xem xét yêu cầu thực tế) của từng người thuê vận tải.
 
          Điều 4. Quy định thứ tự ưu tiên cấp toa xe xếp hàng
1.       Hàng vận chuyển phục vụ nhiệm vụ đặc biệt bao gồm vận tải người, hàng hóa và trang thiết bị để khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, chống dịch, thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp về quốc phòng, an ninh.
2.       Hàng dễ hư hỏng, động vật sống, hàng nguy hiểm.
3.       Hàng vận chuyển đột xuất khi có chỉ thị hoặc lệnh của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN hoặc người được ủy quyền.
4.       Hàng có hợp đồng riêng (Tàu chuyên tuyến, chuyên luồng v.v…): Tàu chạy trước cấp trước, tàu chạy sau cấp sau.
5.       Các loại hàng hóa khác: hàng đến ga trước cấp trước, nếu hàng đến ga cùng một lúc thì cấp xe xếp hàng theo thừ tự ưu tiên như sau:
5.1     Hàng của chủ hàng truyền thống ổn định và có khối lượng lớn;
5.2     Hàng hóa có cự ly vận chuyển xa nhất và doanh thu cao;
5.3     Hàng hóa mà ga đến Người nhận hàng dỡ tốt (không đọng dỡ);
5.4     Các trường hợp khác: Căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định hiện hành, để cấp toa xe xếp hàng, đảm bảo hiệu quả cao.
 
          Điều 5. Các quy định đối với Người thuê vận tải
1.                 Người thuê vận tải khi đăng ký số lượng toa xe xin cấp phải xem xét cho phù hợp với khả năng và điều kiện của mình để không gây đọng xếp, đọng dỡ trong ngày hoặc vượt quá định mức thời gian xếp dỡ.
2.                 Sau khi Ga cấp toa xe để xếp hàng, người thuê vận tải phải kiểm tra lại toa xe về trạng thái thương vụ (mui, thành, sàn, nóc, cửa chính, cửa sổ, quang móc gia cố…), khi phát hiện toa xe được cấp để xếp hàng không tốt và không thích hợp, không đảm bảo an toàn và nguyên vẹn cho hàng hóa trong quá trình chuyên chở thì người thuê vận tải có quyền từ chối nhận toa và yêu cầu ga cung cấp toa xe khác thích hợp để chuyên chở.
3.                 Trường hợp không có loại toa xe phù hợp theo yêu cầu thì người thuê vận tải thì có thể thỏa thuận với Ga (thông qua TBHV) về điều kiện sử dụng toa xe khác thay thế.
4.                 Khi tại ga không còn toa xe khác tốt và thích hợp hoặc người thuê vận tải không sử dụng toa xe khác thay thế, thì yêu cầu cấp toa xe để xếp hàng sẽ được chuyển sang ngày hôm sau, hoặc hai bên cùng nhau bàn bạc để có biện pháp xử lý phù hợp.
5.                 Người thuê vận tải khi có yêu cầu về cấp toa để xếp hàng, chỉ liên hệ với TBHV để được hướng dẫn và xem xét giải quyết, không liên hệ với bất kỳ một bộ phận nào khác trong ga.
6.                 Khi đã được cấp toa xe để xếp hàng, người thuê vận tải không được tự ý đổi xe. Trong trường hợp đặc biệt, người thuê vận tải có nhu cầu thay đổi toa xe xếp hàng, phải liên hệ với TBHV để được xem xét giải quyết.
7.                 Việc đơn phương hủy bỏ yêu cầu cấp toa xếp hàng và thay đổi toa xe xếp hàng, là một yếu tố để Hội đồng cấp xe xem xét không cấp; hoặc giảm số lượng toa xe cấp theo yêu cầu của người thuê vận tải vào những ngày kế tiếp.
8.                 Sau 12 tiếng kể từ khi người thuê vận tải đã nhận toa xe xếp hàng (xe rỗng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thương vụ) mà người thuê vận tải chưa xếp hàng thì coi như người thuê vận tải đã đơn phương hủy bỏ yêu cầu cấp toa xe. Toa xe sẽ được cấp cho người thuê vận tải khác có yêu cầu.

          Điều 6. Trình tự cấp xe và thực hiện
1.                 Trước ít nhất 01 ngày (vào lúc 8 giờ 30 phút), người đại điện của người thuê vận tải phải dự kiến yêu cầu cấp toa xe xếp hàng cho ngày hôm sau tại Phòng hóa vận, theo mẫu “Phiếu yêu cầu cấp toa xe xếp hàng” và ký nhận đầy đủ (ký, ghi rõ họ tên). Phiếu yêu cầu cấp toa xe xếp hàng do TBHV cung cấp.
2.                 TBHV tập hợp yêu cầu cấp toa xe của người thuê vận tải, cho ngày hôm sau, làm kế hoạch và báo về Công ty. Nội dung yêu cầu phải sát với thực tế và phù hợp với năng lực xếp dỡ của ga, năng lực xếp dỡ của người thuê vận tải.
3.                 Vào 8 giờ 30 phút hàng ngày, TBHV căn cứ vào phương án cấp toa xe xếp hàng của Hội đồng cấp xe, để cấp toa xe phù hợp cho người thuê vận tải.
4.                 Lập kế hoạch 4 giờ về tình hình tổ chức xếp dỡ và dự kiến dưa lấy xe tại các vị trí, gửi cho ĐĐG lên ban để lập kế hoạch dồn xe, đồng thời thông báo cho Người thuê vận tải phối hợp tổ chức xếp dỡ kịp thời.
5.                 TBHV tổng kết vào sổ theo dõi và báo cáo tình hình thực tế cấp xe trong ngày của ga (số lượng, chủng loại, tên chủ hàng, tấn số, cấp đủ, thừa hay thiếu…và lý do không hoàn thành kế hoạch) cho Công ty, Phòng ĐHVT và Lãnh đạo ga vào các thời điểm 6h00, 12h00 và 18h00 hàng ngày.
6.                 Lãnh đạo ga và Hội đồng cấp xe: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện cấp xe của các chức danh liên quan và thường trực giải quyết các vướng mắc phát sinh, các kiến nghị của Người thuê vận tải.
          Điều 7. Tổ chức thực hiện
          1.       Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định do ga Giáp Bát ban hành trước đây trái với quy định này. Phòng KHKT, Phòng TCHC, Đội hóa vận, Trung tâm kinh doanh và khai thác vận tải, Hội đồng cấp toa xe xếp hàng có trách nhiệm triển khai Quy định này tới từng CBCNV tại bộ phận và nghiêm chỉnh thực hiện. Đội hóa vận có trách nhiệm triển khai quy định này tới toàn thể khách hàng để phối hợp thực hiện.
          2.       Trong khi thực hiện có điểm nào chưa phù hợp hoặc cần sửa đổi bổ sung, các bộ phận tập hợp ý kiến bằng văn bản gửi cho Phòng KHKT, để Phòng trình Ban lãnh đạo xem xét, sửa đổi.
ĉ
Hanoi Railways,
19:23, 5 thg 10, 2015